രൗദ്രം വെടിഞ്ഞു ശാന്തമായങ്ങിനെ.......

6

ചാലക്കുടി പുഴ, ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു ശേഷം.

6 comments: