:- മഴയെത്തും മുന്‍പേ....

12

വേനല്‍ ചൂടില്‍ ഉരുകുന്ന നാടിനെ കുളിരണിയിക്കാന്‍,
ഇതിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചയുമായി എത്തുന്ന മഴയെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം...
അന്ന് പെയ്ത മഴ,  ഇതാ ഇവിടെ

12 comments:

:- ഒരു നാള്‍ വരും....

1

1 comments:

:- സൂര്യതാപം

2

2 comments:

:- പീച്ചി ഡാം

4
4 comments:

:- വെറുതെ ഒരു തീക്കളി...

8
8 comments:

:- സായാഹ്നം

6
കുന്തിപ്പുഴയിലെ ഒരു സായാഹ്നം..... 10/10/2007 ല്‍ പകര്‍ത്തിയത്

6 comments:

:- കുന്തിപ്പുഴ

44 comments: